ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Μελετών Πολιτικής και Ανάπτυξης απαρτίζεται από δύο επιμέρους αλλά συμπληρωματικούς τομείς: τον Τομέα Μελετών Πολιτικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (RTDI Policy Studies Unit) και τον Τομέα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εδαφικής Συνεργασίας. Σκοπός της διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας μέσα από την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διεθνές επιπέδου.

Ο συγκεκριμένος χώρος έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης συσχέτισης της έρευνας και της καινοτομίας με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης μίας χώρας και τη δυνατότητα εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δημιούργησε ειδικό Τμήμα Μελετών Πολιτικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία από το 1995. Σήμερα, η εταιρεία κατέχει μία σημαντική θέση στην Ευρώπη αλλά και εντός των συνόρων στον τομέα αυτό. Στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες σε ομάδες ειδικών που συστήνονται κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παράλληλα τακτικά δημοσιεύουν άρθρα σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Υπουργεία και Διαχειριστικές Αρχές της χώρας καθώς και οι αυτοδιοικητικοί οργανισμοί της αποτελούν τους κυριότερους πελάτες, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε:
 • Αξιολόγηση και Αποτίμηση των επιπτώσεων Έργων και Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Σχεδιασμό και Διαχείριση έργων και προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Προοπτική Διερεύνηση (Foresight): η Προοπτική Διερεύνηση αποτελεί μία «άσκηση» - μελέτη κατά την οποία οι κινητήριες δυνάμεις και τάσεις που παρατηρούνται στο σύγχρονο κόσμο αναγνωρίζονται και αναλύονται ώστε να διαμορφωθούν σενάρια σχετικά με την μελλοντική πορεία και εξέλιξη ενός φαινομένου, μίας (επιστημονικής – τεχνολογικής) περιοχής ή ακόμα και μίας χώρας.
 • Διερεύνηση και διαμόρφωση συστάσεων σχετικά με Πολιτικές για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία: Η διαμόρφωση νέων Πολιτικών ή η συνέχιση υφιστάμενων απαιτεί την εις βάθος και εξονυχιστική διερεύνηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο θα ενταχθούν καθώς και η επισκόπηση βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοσθεί σε άλλες περιοχές ή χώρες ώστε αφενός οι όποιες πολιτικές να είναι εναρμονισμένες με τις τρέχουσες συνθήκες και αφετέρου να πιστοποιείται η χρήση των βέλτιστων μέτρων και πρακτικών.
 • Επικοινωνία Κινδύνων: Η ορθή διάγνωση καταστάσεων κινδύνου σε συνδυασμό με την επικοινωνία των ίδιων των κινδύνων με τρόπο που να μην προκαλεί πανικό και χάος αποτελούν σημαντικά σημεία βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας μίας πολιτικής. Στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ μπορούν να βοηθήσουν οποιοδήποτε δημόσιο φορέα ή οργανισμό προκειμένου να καταρτίσει πρόγραμμα επικοινωνίας κινδύνων με τρόπο ώστε αφενός να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και αφετέρου να προστατεύεται το κοινό καλό.
 • Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Υλικού και Πακέτων Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης: Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης Leonardo da Vinci της Ε.Ε. αποσκοπεί στη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών έργων, στα οποία συμμετέχουν διάφοροι οργανισμοί (Πανεπιστήμια, Ερευνητικοί οργανισμοί, Επαγγελματικές Οργανώσεις, ΜμΕ, κ.α.) από χώρες της Ευρώπης. Το εν λόγω πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση αποσκοπώντας αφενός στην προώθηση της γνώσης και αφετέρου στην υποστήριξη των σχετικών πρωτοβουλιών των κρατών μελών στον τομέα της δια βίου μάθησης. Βασικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων με σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης τους και επανένταξης τους στον επαγγελματικό χώρο, τη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση και τέλος, την προώθηση και την ενίσχυση της συμβολής της επαγγελματικής κατάρτισης στην καινοτομία με σκοπό την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την επιδίωξη νέων ευκαιριών απασχόλησης. Στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχουν συμμετάσχει σε μία πλειάδα σχετικών έργων αναπτύσσοντας σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά πακέτα κατάρτισης ανάλογα με τις ανάγκες που παρατηρούνται σε θέματα που άπτονται ειδικής μεταχείρισης και παρακολούθησης, π.χ. θέματα διαμόρφωσης στρατηγικών σχεδίων ιδιοκτητών ΜΜΕ, θέματα επικοινωνίας κινδύνων, θέματα ανάπτυξης δημιουργικότητας, θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της γνώσης εντός των επιχειρήσεων, θέματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κ.ά.
 • Μελέτες Τεχνολογικής Αποτίμησης (Technology Assessment) σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο: Οι εν λόγω μελέτες παρακολουθούν και αξιολογούν τις συνέπειες της τεχνολογικής εξέλιξης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα με συμβουλευτικό τρόπο στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη τεχνολογικής στρατηγικής.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο χώρο των Προγραμμάτων Δημοσίου παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το ΕΣΠΑ 2007-13
 • Προετοιμασία και υποστήριξη διαδικασιών ΣΔΙΤ και Συμβάσεων Παραχώρησης
 • Τεχνική Υποστήριξη Διαχειριστικών Αρχών, Οργανισμών και ΟΤΑ α' & β' βαθμού
 • Πιστοποίηση Τελικών Δικαιούχων
 • Μελέτες Εφαρμογής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Προώθηση Διασυνοριακής, Διακρατικής και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας.

Οι υπηρεσίες του Τομέα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εδαφικής Συνεργασίας απευθύνονται προς τις παρακάτω κατηγορίες φορέων:
 • Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, από την κυβέρνηση μέχρι την Αυτοδιοίκηση και τους Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Κεντρική Κυβέρνηση και Οργανισμοί της Κύπρου
 • Κυβερνήσεις των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διεθνείς Οργανισμούς
 • Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εταιρικά Νέα
20-11-2017

3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

20-10-2017

Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

28-09-2017

Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

07-09-2017

CIMULACT – Τα νέα μας!

29-05-2017

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

23-05-2017

Lab4Dive Kick off Meeting

19-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

11-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

04-05-2017

Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

27-04-2017

Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

27-04-2017

Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

11-03-2017

Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

01-02-2017

Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

06-12-2016

TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

15-11-2016

GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

9-11-2016

Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

30-09-2016

Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

09-11-2016

Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

08-09-2016

CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

25-04-2016

Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

22-03-2016

Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

26-04-2016

Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

26-04-2016

Διεξαγωγή Business Angels Forum II

07-03-2016

Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

15-12-2015

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

19-11-2015

SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

Χρηματοδοτήσεις
15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

10-01-2017

Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

23-12-2016

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

12-12-2016

Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

07-12-2016

Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική