ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
Οι σημαντικότερες τελευταίες εξελίξεις στο Σχέδιο Νόμου για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων
Καταχωρήθηκε: 20-04-2017

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται στο τελικό Σχέδιο Νόμου που αφορά στην Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και το οποίο έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή για ψήφιση.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που έχουν γίνει στο αρχικό κείμενο ύστερα από διαβούλευση με τους θεσμούς είναι οι εξής:
 1. Οφειλές επιχείρησης η οποία μεταβιβάζεται / πωλείται.
  Εντάσσονται πλέον στη ρύθμιση και οι οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.

 2. Οφειλές προς ΟΤΑ
  Εντάσσονται πλέον στη ρύθμιση και οι οφειλές προς τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 3. Κριτήρια επιλεξιμότητας εταιριών με απλογραφικό σύστημα
  Οι οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνονται επιλέξιμοι για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης (αντί για «καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων» που αναγράφονταν πριν).

 4. Δεν εξαιρούνται πιστωτές που κατέχουν >85% των οφειλών μιας επιχείρησης
  Επιτρέπεται πλέον η υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης και στην περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων μιας επιχείρησης. Σε τέτοια περίπτωση η αίτηση υπαγωγής προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση ενώ το Ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται ως δύο πιστωτές. Στη συνέχεια ο πιστωτής πρέπει να ενημερώσει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης, για την επίτευξη ή μη συμφωνίας με τον οφειλέτη.

 5. Κατάλογος πιστωτών συν-οφειλετών
  Σε περίπτωση ύπαρξης συνοφειλετών (π.χ. εγγυητών) υποβάλλεται και για αυτούς, κατά την αίτηση, κατάλογος των πιστωτών τους με πλήρη στοιχεία.

 6. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
  Υποβάλλονται πλήρη στοιχεία ακινήτων που μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες μετά την 1/1/2012 (αντί της 1/1/2011).

 7. Διαγραφή τόκων υπερημερίας τραπεζών
  Προσδιορίζεται πλέον ότι (ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη) μπορεί να διαγραφεί έως και το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.

 8. Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
  Προσδιορίζεται πλέον ότι (ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη) μπορεί να διαγραφεί έως ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και έως ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

 9. Ρύθμιση οφειλών ΦΠΑ, ΦΜΥ και εγγυήσεων Ελληνικού Δημοσίου
  Επιτρέπεται πλέον και η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που αφορά, α) φόρο προστιθέμενης αξίας, β) παρακρατούμενους φόρους και γ) ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου - τα οποία εξαιρούνταν πριν.

 10. Αποπληρωμή οφειλών προς Δημόσιο
  Απαγορεύεται
  • η αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις (ανεξαρτήτως ύψους οφειλής),
  • η τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα,
  • η καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,
  • η παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και
  • η ικανοποίηση απαιτήσεών του Δημοσίου με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

Υπηρεσίες ΑΤΛΑΝΤΙΣ Advisory Services
Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας το Τμήμα Advisory Services της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ μπορεί να αναλάβει με σημαντικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας λόγω της μεγάλης της έως τώρα εμπειρίας στη διαχείριση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων τα παρακάτω:
 1. Έλεγχο επιλεξιμότητας.
 2. Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας της Επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
 3. Διαμόρφωση επιλογών αναδιάρθρωσης χρέους που ισοσκελίζουν μελλοντικές χρηματοροές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υπό ένα αναδιαρθρωμένο χρέος που θα είναι και βιώσιμο.
 4. Σύνταξη της πιο κατάλληλης πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Συντονιστή.
 5. Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς μέχρι να δημιουργηθεί η σχετική ιστοσελίδα.
 6. Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαπραγματευτικών θέσεων και στρατηγικής. Δημιουργία κατάλληλης διαπραγματευτικής στρατηγικής.
 7. Υποστήριξη στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τον Συντονιστή και τους πιστωτές.
 8. Υποστήριξη για την αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές και τη ρύθμιση της οφειλής.
 9. Υποστήριξη στους νομικούς συμβούλους για την ολοκλήρωση των συσχετιζόμενων εγγράφων με την αναδιάρθρωση χρέους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο www.daneiasos.gr .


Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
 • Νάσσος Γεωργιάδης, τηλ 2310 531000, εσωτ. 139, e-mail: georgiadis@atlantisresearch.gr
 • Αγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
 • Γρηγόρης Καλαμακίδης , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
 • Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου:
 • Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
 • Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
  Υπεύθυνος επικοινωνίας Κρήτης :
 • Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810542700, Fax: 2810542760, email: infocrete@atlantisresearch.gr

 • Εταιρικά Νέα
  20-11-2017

  3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

  20-10-2017

  Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

  28-09-2017

  Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

  07-09-2017

  CIMULACT – Τα νέα μας!

  29-05-2017

  Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

  23-05-2017

  Lab4Dive Kick off Meeting

  19-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

  11-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

  04-05-2017

  Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

  27-04-2017

  Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

  27-04-2017

  Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

  11-03-2017

  Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

  01-02-2017

  Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

  06-12-2016

  TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

  15-11-2016

  GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

  9-11-2016

  Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

  30-09-2016

  Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

  09-11-2016

  Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

  08-09-2016

  CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

  25-04-2016

  Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

  22-03-2016

  Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

  26-04-2016

  Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

  26-04-2016

  Διεξαγωγή Business Angels Forum II

  07-03-2016

  Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

  15-12-2015

  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

  19-11-2015

  SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

  Χρηματοδοτήσεις
  15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

  23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

  10-01-2017

  Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

  23-12-2016

  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

  12-12-2016

  Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

  07-12-2016

  Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

  Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
  Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική